Wat is de Unie van Belgische Motorhome Clubs?

 

L’Union Belge Des Motorhome-Clubs c’est quoi?

 

Was ist die Union Belgischer Motorhome Clubs

De Unie van Belgische Motorhomeclubs was het overkoepelend orgaan van 5 motorhomeclubs die samen in een VZW een unie vormden.

Vanzelfsprekend waren ook andere organisaties met dezelfde doelstellingen van harte welkom.

Deze UBMC is een democratische samengestelde federatie, waar iedere Liga zijn volwaardige zelfstandigheid behoud.

 

Iedere club onderschrijft weliswaar de gemeenschappelijke reglementering namelijk:

 • Zich waardig te gedragen in het verkeer.
 • Respect voor natuur en omgeving garanderen.
 • Respect voor de motorhomeparkings.
 • Het gezamenlijk ijveren voor een motorhome-vriendelijke maatschappij en dit in samenwerking met de overheid.

De Unie der Belgische Motorhomeclubs is tevens aangesloten bij de Internationale Federatie voor Motorhomeclubs (I.F.M.C).

Cinq clubs de propriétaires de motorhomes etait constitués en ASBL, afin que tous soient unis sous la même union.

D’autres clubs peuvent les rejoindre pour autant qu’ils aient le même but.

Cette UBMC est constituée démocratiquement et chaque club conserve son autonomie. 
 

Chaque club souscrit à des règles communes à savoir :

 • L’obligation de se comporter dignement sur les lieux publics.
 • Le respect de la nature et de l’environnement.
 • Le respect de place de stationnement pour motorhomes. 
 • La volonté de vouloir coopérer avec les autorités officielles.

L’union Belge des Motorhomeclubs est affiliée à la Fédération Internationale des clubs de Motorhomes (F.I.C.M).

Die Union war am Anfang aus fünf Wohnmobilvereine zusammen gestellt der jede eine VOG sind.

Andere Organisationen mit gleicher interesse sind natürlich auch herzlich willkommen.

Dieser UBMC is wie ein Demokratie zusammen gestellt, wo jeder Verein seine eigene Identität helt.

Jeder Verein unterschreibt doch die gemeinsame Regel, nämlich:

 • Seine Würde behalten ins Verkehr.
 • Respekt garandieren für Natur und Umwelt.
 • Respekt für Wohnmobilparkplätze.
 • Zusammen Arbeiten für eine Wohnmobil -  freundliche Gemeinschaft und das in mittarbeit mit Gemeinde und National Behörde.

Die Union Belgischer Motorhome Clubs ist Mittglied der Internationale Federation für Wohnmobil Vereine (I.F.W.V.)

 

 

Wat is de  U.B.M.C. (de Unie van Belgische Motorhomeclub)?

 

Er bestaan al vele jaren pogingen om te reizen met een of andere vorm van omgebouwde bestelwagen. Doch de moderne en in serie gebouwde motorhome doet zijn intrede half de zeventiger jaren.

En waar 2 mensen met een gelijkaardig idee elkaar ontmoeten ontstaat al vlug de gedachte om een vereniging op te richten. Jean Pierre van Hee uit Brussel was een van deze pioniers die toen in Frankrijk een groep mensen ontmoette, die zich de Camping Car Club noemde, en besloot onder de vorm van een samenwerkingsakkoord een Belgische afdeling op te richten.

Op dat ogenblik schrijven we 1977-78.

Deze organisatie kende een vrij snelle groei in Fankrijk, waar een aantal regionale afdelingen ontstonden. Ook in België, waar in 1979 de Camping Car Club van/de Belgi(ë)que als onafhankelijke club werd opgericht kende een gestage groei.

Beide landen onderhielden goede betrekkingen en de “Fédération Internationale de Camping Carclubs” met zetel in Parijs was geboren. Op dat ogenblik bestond, voor zover geweten, maar een Belgische vereniging, namelijk de Camping Car Club de/van Belgi(ë)que

Meerdere pogingen tot vereniging kwamen en gingen.

Aangezien er geregeld met de overheid diende gepraat te worden in verband met de erkenning van deze vorm van toerisme, werd besloten een federatie op te richten.

Het was de Heer Jan Stans, die in samenwerking met het gemeentebestuur van Aalter en toenmalige burgemeester Jan De Crem, het initiatief nam om de diverse clubs in België samen rond de tafel te brengen.

Op 13 januari 1990 werd te Aalter de UBMC boven de doopvont gehouden met vertegenwoordigers van  Camping Car Club van België (CCCB), de Belgian Motorhome Club (BMHC) en de Vlaamse Motorhome Vereniging (VMV) .

Korte tijd later vervoegde ook de Motorhomeclub Belge (MCB) de unie.

Regelmatige besprekingen, onder andere ook met toenmalig minister Herman De Croo, en diverse kampeer- en andere toeristische organisaties  hebben geleid tot de erkenning van “de zwerfwagen”, naast personenwagens, vrachtwagens enz…

 

Wat is er reeds gerealiseerd ?

-  Opening van diverse servicestations en staanplaatsen in België

-  Creatie van een werkgroep samen met politie en gemeenten

-  Informatieverstrekking over de regels van goed gedrag

-  Verdediging van de rechten van de motorhomes

-  Gesprekken met verzekeringsmaatschappijen voor het creêeren van aangepaste condities.

 

Wat zijn de objectieven voor de toekomst ?

-  Uitdiepen van de contacten met de overheid

-  De referentie worden voor de nieuwe gebruikers van motorhomes wat betreft algemene informatie.    

 

Na een periode van minder goed beleid bleven enkel nog de CCCB en de VMV over, maar in  1999 vonden de diverse partijen zich terug in een nog sterkere formatie momenteel bestaande uit 5 clubs, BMHC, CCCB, MCB, VMV en sinds 2004 ook de ABUM (Association Belge des utilisateurs de motorhome). In 2008 trok de BMHC zich terug uit het UBMC maar vervoegde Pasar de Unie. Pasar vertegenwoordigd door de eigen motorhome afdeling De Zwervers. Sinds 2009 is de unie nu verdeeld in 2 liga’s, een Nederlandstalige het LNMC (Liga van Nederlandstalige Motorhome Clubs) en een Franstalige de LFBCM (Ligue Francophone Belge des Clubs des Motorhomes). Deze twee vzw’s nemen nu de taak grotendeels over van het UBMC dat enkel nog als overkoepeling blijft bestaan.

Ja, het is waar dat er vele duizenden zwerfwagens in België rondrijden en er slechts een klein gedeelte hiervan terug te vinden is in georganiseerd verband, maar zonder een samenwerking zoals in de UBMC is het nu eenmaal niet mogelijk om een gemeenschappelijk standpunt over te brengen naar de overheid wat betreft, wegcode, parkings, technische keuring enz…en vergeten wij ook niet dat de UBMC een gesprekspartner geworden is binnen Europa in het kader van de Internationale Federatie van Motorhomeclubs (FICM-IFMC) met vertakkingen in Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, België, G H Luxemburg, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië en goede betrekkingen onderhoud met de Scandinavische Federatie.

Veel meer kom je nog te weten als je even de websites bezoekt van de beide Liga’s (www.lnmc.be) alsmede de aangesloten clubs.  

Samen sterk in een steeds sterker Europa.

 

 


 

Vous connaissez l’UBMC (l’Union Belge des Motorhomeclubs) ?

 

Depuis longtemps déjà il y a eu de nombreuses tentatives pour voyager avec des voitures utilitaires transformées. Le motorhome moderne, construit en série par contre fait son apparition en Europe dans les années 1970. Lorsque 2 personnes partagent les mêmes idées une association est vite établie. Jean-Pierre Van Hee de Bruxelles fut un pionnier il rencontra un groupe de français regroupé sous le nom de Camping Car Club. L’idée fut importée en Belgique vers 1977-78. Cette organisation grandit vite en France et des clubs régionaux se créèrent. La division belge devint une Asbl Camping Car Club de Belgique en 1979 et connut rapidement un vif succès. La bonne relation entre les deux pays résultait dans la création de la « Fédération International de Clubs de Camping-cars » (FICCC) ayant son siège à Paris. À cette époque il n’y avait qu’un club en Belgique, le CCCB.

Petit à petit d’autres clubs se créèrent en Belgique, il y eu plusieurs tentatives pour parvenir à se réunir, le CMHC (Continental Motorhomeclub) en 1980, BMHC (Belgian Motorhomeclub) en 1987, ensuite le MCB (Motorhomeclub Belge) en 1989 et d’autres…

Afin de pouvoir dialoguer avec force avec les autorités, il était indispensable de créer une Union forte et solide. M. Jan Stans en collaboration avec le bourgmestre de l’époque d’ Aalter, M. Jan De Crem, fit appel aux clubs belges afin de se réunir autour de la table.

Le 13 janvier 1990, l’Union Belge de Motorhomeclubs (UBMC), fut créé avec des représentants du CCCB (Camping Car Club de Belgique), du Belgian Motorhomeclub (BMHC) et du Vlaamse Motorhomevereniging (VMV)

Quelque temps plus tard c’était le Motorhomeclub Belge (MCB), qui venait renforcer les rangs. Des rencontres au plus haut niveau ont eu lieu, , on citera le dialogue avec M Herman de Croo, autrefois ministre de transport, qui eut comme résultat que le motorhome ne fut  plus considéré comme un OVNI mais fut enfin repris comme catégorie propre parmi les autres catégories de transports, en tant que « voiture de loisirs ». Actuellement des groupes de travail sont établis auprès des communautés flamandes et wallonnes.

 

Qu'est ce qui a déjà été fait ?

- ouvertures de bornes et places de stationnement en Belgique

- Groupe de travail avec la police et les Communes

- Informations sur les règles de Bonne conduite

- Réunions techniques au sein des clubs

- Défense des intérêts des motorhomistes

- Travail auprès des assureurs pour des conditions adaptées

- Travail auprès des constructeurs pour les règlementations ...

 

Quels sont les objectifs futurs ?

- Développer le travail auprès des autorités

- Etre la référence pour les nouveaux motorhomistes pour l'aide et les conseils

 

Depuis 1999 les clubs se sont retrouvé dans une formation encore plus solide composée de 5 clubs, le BMHC, le MCB, le VMV, le CCCB et depuis 2004 aussi de l’ABUM (Association Belge d’utilisateurs de Motorhomes). En 2008 le BMHC se retirai de l’Union mais le motorhomeclub De Zwervers, une club de Pasar prenait sa place. En 2009 l’Union est devisez en 2 ligues, la LFBCM (Ligue Francophone Belge des Clubs des Motorhomes) et la LNMC (Liga van Nederlandstalige Motorhome Clubs). Le UBMC reste mais les deux Ligues prends le travail de l’Union.

Si peu de véhicules en Belgique font partie de Clubs, il ne faut pas négliger la place de l’Union Belge qui elle seule grâce à son regroupement peut être un partenaire crédible pour les autorités,  il est exclu d’envisager de pouvoir dialoguer avec les autorités officielles et d’obtenir certains résultats au niveau de parkings, code routier, contrôle technique etc…

Il faut aussi souligner que l’UBMC est aussi membre de la Fédération Internationale de Motorhomes (FICM-IFMC) une grande famille avec des représentations en France, Italie, Allemagne, Hollande,  Belgique, GD de Luxembourg, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne,elle entretient aussi d’ excellentes relations avec la Fédération Scandinave.  

Vous trouverez plus de renseignements sur  le website des 2 Ligues (www.lfbcm.be)  ainsi que les clubs y adhérant.

Fort ensemble dans une Europe forte.

 


 
 

Was ist die U.B.M.C. (Union Belgischer Motorhome Clubs)?

 

Seit vielen Jahren gibt es Versuche zu Reisen mit umgebauten Lieferwagen. Aber der Heut-zu-Tage bekannte und Serienmäßig gebaute Wohnmobile wurden erst gut bekannt ab die Jahre 1970.

Und wo 2 Menschen mit gleichem Gedankenn einander treffen, fängt schnell die idee für einen Verein. Jean Pierre van Hee aus Brüssel war eine der Pioniere der derzeit in Frankreich eine Gruppe von Menschen getroffen hat, der Ihnen die Camping Car Club nennten, und zusammen kamen Sie zu ein Compromiss eine Belgischer Abteilung zu machen.

Wir schreiben 1977-78.

Dieser Organisation wachste weiter in Frankreich wo schnell einige regional Abteilungen entstanden. Auch in Belgien, wo in 1979 die Camping Car Club von Belgien wie Freie club entstand, wachste immer weiter.

Zwisschen beide Länder entstanden gute Beziehungen und die “Fédération Internationale de Camping Carclubs” mit Hauptsitz in Paris war geboren. Zu diesen Augenblick war, so weit wir wissen, nur ein Belgischer Verein, nämlich die Camping Car Club von Belgien.

Da  häufig mit die Behörde geredet werden soll um diesen Form von Tourismus zu gestehen, kam der Entschluss zur Gründung eine Allianz.  

Es war Herr Jan Stans der, in zusammenarbeit mit die Gemeindeverwaltung von Aalter und der derzeitige Bürgermeister Jan De Crem, die Impuls genommen hat verschiedene Clubs in Belgien zusammen zu bringen.

Am 13 januar 1990 wurde in Aalter die UBMC getauft mit Abgeordnete der  Camping Car Club von Belgien (CCCB), die Belgian Motorhome Club (BMHC) und die Vlaamse Motorhome Vereniging (VMV). Wenige zeit später trat auch die Motorhomeclub Belge (MCB) zu.

Häufige Besprechungen, unter anderem auch mit ehemalig Minister für Verkehr Herman De Croo, und verschiedene kampier-  und Touristische Organisationen sind zum Erkenntnis gekommen der “Wohnmobil", neben PKW, LKW usw…

 

Was ist schon verwirklicht ?

-  Eröffnung verschiedene Servicestationen und Stellplätze in Belgien

-  Gründung einer Arbeitsgruppe zusammen mit Polizei und Gemeinde

-  Benachrichtigung über gute Führung 

-  Verteitigung der Wohnmobilgebühren

-  Debatte mit Versicherungsgesellschafte über gesonderte Konditionen.

 

Was sind die Objektive für die Zukunft ?

-  Weitere Kontakte mit die Behörde

-  Das Treffpunkt sein für Information an neue Eigner von Wohnmobile.    

 

Nach eine weile van minder goed beleid blieben nur noch  CCCB und VMV übrich, aber in  1999 fanden die unterschiedliche partijen sich zurück in eine starkere Formaton jetz bestähend aus 5 clubs, BMHC, CCCB, MCB, VMV und zeit 2004 auch ABUM (Association Belge des utilisateurs de motorhome). In 2008 zog BMHC sich zurück aus die UBMC aber kam Pasar dazu. Pasar, Abgeordnet durch seine eigene Wohnmobilabteilung De Zwervers. Zeit  2009 ist die Union  in 2 Ligen erteilt, eine Niederländischsprachige, die LNMC (Liga van Nederlandstalige Motorhome Clubs) und eine Französichsprachige, die LFBCM (Ligue Francophone Belge des Clubs des Motorhomes). Diese zwei VOG nehmen jetz für ein Grosses Teil der Arbeit von UBMC auf sich und damit ist die UBMC nur noch ein Dachverband.

Ja, es ist so das viele tausende von Wohnmobile fahren in Belgien und nur ein kleines Teil davon findet man zurück in ein Organisiertem Verein, aber ohne zusammenarbeit wie im UBMC ist es nicht möglich ein Gemeinsames Punkt zu verbringen an die Behörde wo es geht um, Verkehrsregeln, Parkplätze, Technische Überprüfung usw…,vergessen wir auch nicht das die UBMC ein Gespächspartner in Europa geworden ist  im Ramen der Internationale Federation von Motorhomeclubs (FICM-IFMC) mit Unterabteilungen in Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien, G H Luxemburg, Spanien, der Schweiz, Gross-Brittannien und eine gute Beziehung erhalt mit die Scandinavische Bündnis.

Viel mehr erwerben Sie wenn Sie die websites der beiden Ligen Besucht (www.lnmc.be) (www.lfbcm.be) sowie diese der angeschlossen Vereine.  

Zusammen stark in ein immer starker Europa.